HG Roestoplosser 0,5L
HG Roestoplosser 0,5L

HG Roestoplosser 0,5L

804-00016
€ 10,29
Incl. BTW

Op grotere voorwerpen die niet ondergedompeld kunnen worden, moet HG roestoplosser onverdund aangebracht worden met een kwast. Ook hier geldt weer dat de inwerktijd afhankelijk is van de hoeveelheid roest. In alle gevallen goed naspoelen met veel water.

Omschrijving

Veiligheidsinformatie

 

Waarschuwingen (H-zinnen):

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):

P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 

Volledig veiligheidsinformatieblad: 

Klik hier voor de volledige veiligheidsfiche (pdf)

Productdetails

Type
HG Roestoplosser 0,5L
Soort
Hg
HG
8711577189860
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking